Nieuwsbrief 12 jaargang 1

 

Twaalfde nieuwsbrief van mijn praktijk.
Deze keer ga ik in op:
-Het voortgezet onderwijs en de schoolkeuze;
-Didactische vraag over faalangst;
-Wist u datjes waarin u weer leuke informatie        en weetjes kunt lezen.
Het is fijn om te merken dat er veel lezers van deze nieuwsbrief zijn die deze brief ook daadwerkelijk waarderen. Daardoor vind ik het steeds leuker worden om deze brief te maken voor u. Ook fijn zijn de regelmatige vragen die aan mij worden gesteld via mijn mailadres door ouders die mij hebben gevonden via mond-op-mond gesprekjes, via mijn website of mijn vermelding op andere websites. Vanaf deze week sta ik ook vermeld op de website bij www.zorgkaart4kids.nl. Neem gerust eens een kijkje daar.
Deze nieuwsbrief slaat dus op een positieve manier aan. Ik sluit me daarom heel graag aan bij het adagium (motto, spreuk): ‘Bent u ontevreden, zeg het mij! Ben u tevreden, zeg het anderen!’
Deze brief verstuur ik voortaan als pdf-bestand. Als u problemen heeft met het  openen van deze nieuwsbrieven, hoor ik het graag van u.
Veel leesplezier!
 
Naar het voortgezet onderwijs (VO) of naar het middelbaar beroepsonderwijs (MBO)??
Omdat de meeste van mijn leerlingen in het vo al weten naar welke school zij, na het hopelijk behalen van hun diploma, gaan, beperk ik me nu tot de kinderen die in groep 7 of 8 zitten!
De tijd in groep 8 is voor leerlingen een heftige periode. Er moeten belangrijke keuzes worden gemaakt voor de toekomst. Als uw kind na de zomervakantie naar het vo gaat, herkent u zich waarschijnlijk wel in dat gevoel. Het gevoel dat het bijna afgelopen is op die vertrouwde basisschool. Het gevoel dat er een nieuwe school gevonden moet worden. Het gevoel dat….kleine kindjes groot worden! Dat gevoel kan ook omslaan in lichte paniek. Want al die tijd is de schooltijd heel voorspelbaar verlopen. Uw kind kreeg twee of drie keer per jaar een rapport en daar werd in een tienminutengesprek over gesproken met de betreffende leerkracht. U stelt zichzelf nu wellicht toch vragen als: Wanneer moet ik naar een nieuwe school gaan kijken? Wie vertelt mij naar welke scholen ik moet gaan kijken? Wat kan mijn kind eigenlijk aan? En wat niet? Stel deze vragen gerust aan mij als RTer of aan de leerkracht of iber (intern begeleider) van uw kind.
Elke basisschool is verplicht om een leerlingvolg-systeem (lvs) te hanteren. Dat is een systeem waarin de leerkrachten en de iber (intern bege-leider) de vorderingen van de leerlingen bijhou-den. Naast de toetsen die horen bij de methodes die bij de vakken op school horen, is de school verplicht om toetsen af te nemen die los staan van deze methodes. De meeste scholen in ons land hebben gekozen voor de Citotoetsen. Vaak ook wordt er een entreetoets, een NIO-toets of een drempeltest en –toets afgenomen. Dit jaar is de eindcitotoets verplicht voor alle basisschool-verlaters, maar heeft deze toets geen invloed meer op de schoolkeuze, want als alles goed is verlopen, is uw kind zelfs al aangemeld (en aangenomen).
Ga naar zoveel mogelijk open dagen, ook als u al een keuze heeft gemaakt. Uw kind zal niet de eerste zijn die na het bezoeken van verschillende scholen een heel andere mening heeft dan daarvoor. Bedenk wel dat scholen zich op de beste manier verkopen. Let dus vooral op hoe docenten en leerlingen op elkaar reageren en hoe docenten op uw kind reageren. In een gesprek met de moeder van een leerling vertelde zij dat haar kind uit groep 7, die verwachtingsvol een school bezocht met zijn ouders, min of meer werd weggestuurd door een docent op een school met de mededeling dat hij volgend jaar maar terug moest komen als hij in groep 8 zat. Hij kreeg geen antwoord op zijn vraag!
Ik adviseer ‘mijn ouders en leerlingen’ altijd om zo’n school te bekijken met de ogen en de oren wagenwijd open. Is het een grote of juist een kleine school? Waar wordt er gegeten? Ziet alles er verzorgd uit? Let op alles en maak dan samen met uw kind de keuze. Hou echter ook rekening met het schooladvies. Dit is een onderwijskundig rapport dat de basisschool opstelt op basis van de cijfers die uw kind heeft behaald, de uitkomst van de afgenomen toetsen, hoe uw kind in de klas is en de aanleg die uw kind voor bepaalde vakken heeft. De school voor VO beslist of het uw kind toelaat. Kijk ook eens naar de kwaliteit van de school als u twijfels heeft op de website www.onderwijsinspectie.nl.
Het voortgezet onderwijs in Nederland is opgedeeld in drie niveaus, namelijk het VWO, de HAVO en het VMBO. Onder het VWO vallen het Gymnasium en het Atheneum (6 jaar), de HAVO is gewoon de HAVO (5 jaar) en het VMBO (4 jaar). Het VMBO wordt opgedeeld in vier niveaus: de Theoretische Leerweg (TL), de Gemengde Leer-weg (GL), de Kaderberoepsgerichte Leerweg (KL) en de Basisberoepsgerichte Leerweg (BL). Het VMBO bestaat uit de vroegere MAVO en LBO scholen, zoals de LTS en het LHNO. Er zijn ook allerlei varianten mogelijk in het gekregen advies, zoals een TL/HAVO advies, etc.
In het hoofd van een kind in groep 8 zijn zaken als leerlingbegeleiding en huiswerkbegeleiding van ondergeschikt belang aan waar de vrienden en vriendinnen naar toe gaan. Want een kind wil liever niet alleen naar een nieuwe school gaan. Kinderen die naar de middelbare school gaan, houden echter zelden de vriendengroep die ze ook al op de basisschool hadden. Natuurlijk zal een hechte vriendschap blijven bestaan, maar kinderen veranderen en ze maken kennis met heel veel nieuwe kinderen. In de eerste klas van het VO zullen dan ook nieuwe vriendschappen ont-staan. Let dus op dat uw kind de juiste argu-menten heeft om voor een school te kiezen…..

U, uw kind, de iber en leerkracht van uw kind zullen uiteindelijk samen bepalen naar welke school uw kind gaat. Ik, als RTer, word gelukkig ook altijd gehoord en mag een rol spelen in de keuze voor de meest geschikte school.
U krijgt een inschrijfformulier voor de uitge-kozen school en aanmelden kan over het algemeen maar voor één school.
Nadat de stress van de schoolkeuze achter de rug is, kunt u samen met uw kind genieten van de laatste maanden op de vertrouwde basisschool. De kinderen zullen nog veel moeten leren, maar er is ook ruimte voor leuke dingen. Vaak gaan de leerlingen op kamp en bereiden ze een musical voor. Probeer zoveel mogelijk mee te helpen bij activiteiten, want het geeft u en uw kind een leuke tijd om op terug te kijken.

Voor mijn leerlingen die een school voor MBO kiezen, is het erg verstandig om op meerdere scholen te gaan kijken, omdat bepaalde scholen meer aanmeldingen krijgen dan er plaatsen zijn. U  moet dan misschien kiezen voor een andere school.
Open dagen op de scholen voor VO hier in de buurt.
Mgr.  Frencken College op vrijdag 23 januari 2015 van 17:00 uur tot 20:00 uur.
Hanze College op 27 en 29 januari 2015 van 19:00 uur tot 21:00 uur.
Dongemond College Made op vrijdag 30 januari van 16:00 uur tot 20:00 uur.
Dongemond College Raamsdonksveer en Made op zaterdag 31 januari 2015 van 09:00 uur tot 13:00 uur.
Prinsentuin (Andel) op zaterdag 31 januari 2015 van 10:00 uur tot 15:00 uur.
MET Waalwijk op donderdag 5 februari 2015 de hele dag en avond.
St. Oelbert Gymnasium op vrijdag 6 februari 2015 van 17:00 uur tot 21:00 uur.
Scala Teteringen op zaterdag 7 februari 2015 van 10:00 uur tot 15:00 uur.
Newmancollege Breda op zaterdag 7 februari 2015 van 10:00 uur tot 14:00 uur.
Christoffel Breda op zaterdag 7 februari 2015 van 10:00 uur tot 15:00 uur.
De Rotonde Breda op zaterdag 7 februari 2015 van 10:00 uur tot 14:00 uur.
Praktijkschool Breda op zaterdag 7 maart 2015 van 10:30 uur tot 14:30 uur.
International School Breda op afspraak.
Veel succes en plezier bij het maken van een gerichte keuze voor de volgende school!

Didactische vraag:
Kun je wat vertellen over faalangstige kinderen in de klas?’
Net als een kind met leerproblemen scoort ook deze leerling vaak onvoldoendes. Bij deze leerling heb je als leerkracht of docent echter steeds het idee dat hij (wat) beter zou kunnen pres-teren. Zijn leren wordt beïnvloed door de angst om te falen. De faalangst kan op verschillende manieren geuit worden:

 • Het welbevinden hangt af van de beoordeling van het werk. Zij zijn voortdurend bezig met bevestiging: ‘Doe ik het zo goed?’;
 • Werken is ongelukkig zijn. Zij melden voortdurend dat zij het niet kunnen, veel zuchten, steunen, huilen;
 • Deze kinderen blijven om hulp vragen;
 • Hulp vragen is echter ook een afgang. Deze kinderen verscheuren nog liever hun werk dan bij ons aangeven dat zij iets niet kunnen. Ander gedrag hierbij is: steeds opnieuw beginnen, zeer vaak gummen of deleten, voor moeilijkere op-lossingen kiezen;
 • Niet werken betekent niet angstig wor-den! Dit gedrag lijkt erg op motivatie-problemen, zoals ik aangaf in mijn vorige nieuwsbrief! Het verschil is dat aan deze uiting van angst andere uitingen van faal-angst vooraf zijn gegaan!

Tip: Bekijk je eigen manier van lesgeven kritisch! Ga na of er dus mogelijke oorzaken in de leerkracht of docent liggen, maar breid dit uit met het opsporen van mogelijke oorzaken voor het faalangstige gedrag bij de leerling, de leerstof en/of de omgeving. Ga echter ook in gesprek met het kind. Bij echte faalangst is een schouderklopje en een positieve opmerking echter onvoldoende, dan moet er meer gebeuren!
Executieve functies.
Tot nu toe heb ik de volgende functies al kort besproken: organisatie, planning, timemanage-ment, zelfbeheersing, flexibiliteit en werkge-heugen. In deze nieuwsbrief en in de volgende ga ik in op de denkvaardigheid zelfbewustzijn die kan helpen om je handelingen te beoordelen en op een passende manier kunt reageren op sociale situaties. Het helpt je om te weten wat je moet doen en wanneer je het moet doen. Als je jezelf begrijpt, kun je gemakkelijker problemen en con-flicten oplossen en je relaties met anderen ver-beteren. Als kinderen naar het VO gaan, lijken de relaties met de leeftijdsgenoten steeds belang-rijker te worden. Ze worden ook ingewikkelder, met meer problemen. Er gaat veel meer om in het hoofd, omdat deze kinderen dingen over zichzelf en hun gevoelens en relaties met anderen ontdekken. Sommige mensen, in welke leeftijd dan ook, lijken altijd goed met iedereen op te kunnen schieten en ook lijken zij zich altijd goed op hun gemak te voelen. Anderen moeten er erg hun best voor doen. Ze moeten hard werken om erachter te komen waarom ze zich op een bepaalde manier voelen of om te weten wat er met andere mensen aan de hand is. Een goed werkend zelfbewustzijn heb je als je ziet wan-neer je een fout hebt gemaakt, daar de verant-woordelijkheid voor neemt en ervan leert. Zelfbewustzijn helpt om te weten hoeveel je moet leren voor een proefwerk, om kloppende voorspellingen te doen over het effect van je gedrag op anderen en een inschatting te maken van cijfers voor proefwerken en een functione-ringsgesprek. Zelfbewustzijn zie je ook terug wanneer je andermans gedrag en emoties be-grijpt. Deze vaardigheid gebruik je als je een manier zoekt om iemand te benaderen of wanneer je een conflict hebt met iemand.
Zelfbewustzijn helpt je als je je afvraagt: ‘Hoe voel ik me hier echt over?’ of ‘Waarom voel ik me zo boos?’ of ‘Waarom negeert iedereen me?’
Praat eens met iemand die je vertrouwt als je zelf het idee hebt dat je hier problemen mee hebt. Spreek ook eens met anderen af, zodat je je sociale vaardigheden kunt verbeteren op een prettige manier.

Volgende keer meer over deze vaardigheid.
 
 
 

 • het een fabel is dat ASS (Autisme Spectrum Stoornis) te genezen is als je de juiste therapie vindt die past bij die persoon?
 • het een feit is dat met het ouder worden van het kind en met goede RT hulp voor het cognitieve gedeelte en psychothera-peutische hulp voor de andere problemen de (levens)omstandigheden verbeteren. Sommige autisten hebben steun aan een gestructureerde omgeving, andere hebben baat bij een dieet en medicijnen kunnen gedragsproblemen bestrijden. Autisme is verder echter een neurobio-logische aandoening die nooit zal ver-dwijnen;
 • de oudervereniging Balans hulp kan bieden bij allerlei gedrags- en leer-problemen van uw kind?
 • er zo’n 180.000 leerlingen uit groep 8 naar zo’n 400 VO scholen gaan?
 • dat u ook veel informatie kunt halen op www.devogids.nl?
 • het VO in Nederland goed is, maar dat het nóg beter kan?
 • de rijksoverheid onder meer het taal- en rekenonderwijs wil verbeteren?
 • er toch nog veel leerlingen niet foutloos Nederlands kunnen schrijven of goed kunnen rekenen?
 • er nog teveel leerlingen het VO verlaten zonder diploma?
 • er daarom meer taal- en rekenonderwijs op het VO wordt gegeven?
 • ‘zwakke’ scholen vaker worden gecontroleerd door de Inspectie van Onderwijs en een verbeterplan moeten maken?
 • je mij mag vragen om eens een onder-werp te behandelen?
 • Ik binnenkort inga op meer- en hoogbe-gaafdheid?
 • ik iedereen maandag weer heel veel succes en vooral ook plezier toewens?
 • ik iedereen de hartelijke groeten doe?

Reacties zijn gesloten.