Nieuwsbrief 14 jaargang 1

Veel plezier met carnaval. Laat alles eventjes los en maak veel lol, zodat je er na de vakantie weer vol tegenaan kunt! Alaaf!

Ik hoop van harte dat u er tijd voor neemt om deze interessante nieuwsbrief te lezen, ook omdat ik voor de eerste keer een moeder van een van mijn leerlingen aan het woord laat komen!
 
Veertiende nieuwsbrief van mijn praktijk.
Deze keer ga ik in op:
–  Het afronden van de executieve functies.
–  Didactische vraag: ‘Hoe kan ik mijn leerlingen het beste motiveren en stimuleren?
–  Een moeder van een leerling in mijn praktijk over hoogbegaafdheid en de start van dit boeiende en lastige fenomeen;
– Wist u datjes waarin u weer leuke informatie           en weetjes kunt lezen over o.a. de Citotoets!
Veel leesplezier!
 
Afsluiting onderwerp executieve functies:
We leren iedere dag weer meer over de executieve functies en het belang hiervan. In al mijn voorgaande nieuwsbrieven ben ik hier op in gegaan. Dankzij de onderzoeken op neuroweten-schappelijk gebied weten we dat je deze functies met training, oefening en strategieën kunt verbeteren. Ook weten we dat de fysieke structuur en capaciteiten van je brein na de eerste levensjaren nog steeds veranderd kunnen worden. In mijn praktijk zie ik veel van ‘mijn’ leerlingen worstelen met problemen die kunnen worden gerelateerd aan deze functies. Ook uit onderzoeksrapporten van de orthopedagogen blijken deze problemen vaak voor te komen en wordt het advies gegeven aan de ouders, de leerkrachten, de oudere kinderen zelf en vooral aan mij als breed opgeleide remedial teacher om deze functies in mijn behandeling aan te pakken. Ik vind mezelf ook in staat om deze functies op een effectieve en verantwoorde manier aan te pakken en kan en durf dit ook aan te bieden aan de ouders. Op dit moment kunnen we ook gebruik maken van de technologische mogelijkheden die er momenteel zijn. sommige hulpmiddelen, zoals  training m.b.v. de computer van je werkgeheugen zoals Jungle Memory, mobiele smartphones die je kunnen helpen met je organisatie, digitale camera’s om je werkgeheugen mee te ontlasten door je aan dingen te herinneren en computer-software om je te helpen met o.a. planning en zelfbewustzijn.
Zoals een bril de wereld verandert van iemand die slecht ziet, kan het verbeteren van je executieve functies je helpen om je beter en verantwoorder staande te houden, op je werk, school, in het huishouden of waar dan ook.
Het is natuurlijk prima als je niet op alle gebieden uitblinkt. Het gaat er echter wel om dat je niet wordt weerhouden om je doelen te bereiken, omdat je wordt gehinderd door niet voldoende ontwikkelde executieve functies. Mensen zijn nu eenmaal het gelukkigst wanneer hun vaardigheden goed aansluiten bij de eisen van hun werk en relaties. Als je bijvoorbeeld heel extravert en vriendelijk bent, zou je het beste werk kunnen doen waarbij je dingen met andere mensen doet. Als je je energiek, geconcentreerd en verbonden voelt wanneer je buiten iets doet, moet je niet in een kleine kamer op de tiende verdieping van een kantorencomplex gaan zitten. Merk je dat je je vooral goed kunt concentreren wanneer je iets op internet opzoekt of een game doet, dan kun je het beste een baan in de technologie zoeken.
Ik wil je aanmoedigen om je bewuster te worden van je sterke en minder sterke punten. Die heeft iedereen. Door meer inzicht te krijgen in jezelf, zul je beter in staat zijn om problemen te doorgronden en goede oplossingen te bedenken. Het bewustzijn is echter nog maar het begin. Als je oefent met de vaardigheden die je wilt verbeteren, word je er beter in. En door ze te gebruiken, krijg je dingen voor elkaar, zul je een beter gevoel hebben over jezelf en gewoon gelukkiger zijn en: WIE WIL DIT NU NIET?

 
Didactische vraag van één van mijn collega’s:
‘Hoe kan ik ‘mijn’ leerlingen het beste motiveren en stimuleren?’
Motivatie is een voorwaarde voor leren. ‘Iets willen bereiken’, ‘enthousiast zijn’ en ‘er voor gaan’ geven aan dat een leerling gemotiveerd is. In grote lijnen zijn er twee manieren om een leerling te motiveren:

 • Persoonsgericht stimuleren: gericht op hoe de leerling zich voelt. Om de leerling te kunnen stimuleren voor de opleiding of het werk moet de leerling zich eerst prettig voelen. De leerling moet zelfvertrouwen hebben, maar ook de sfeer moet goed zijn. Zorg voor een goede relatie met je leerling en ook voor een fijne sfeer.
 • Opdrachtgericht stimuleren. Dit doe je door de opdrachten en het werk te laten aansluiten bij het niveau en de interesse van de leerling. Geef de leerling zoveel mogelijke interessante en uitdagende klussen. Niet té moeilijk, want daar wordt een leerling onzeker van, maar zeker ook niet té makkelijk.

Volgende keer meer over hoe jij als leerkracht, docent of andere deskundige je leerling het beste kunt stimuleren.
 
Hoogbegaafdheid.

Ik citeer de moeder van één van mijn leerlingen, een jongen in groep 5 op een basisschool in de buurt van mijn praktijk waar de leerkrachten gelukkig begrip tonen voor deze lieve jongen die enorm goed zijn best doet en wil doen, maar wordt gehinderd door comorbiditeit (meerdere problemen tegelijk):
‘Hoogbegaafd? Garantie voor een school-carrière zonder problemen?
Helaas, niets is minder waar. Slimme kinderen kunnen een stoornis zoals dyslexie of een concentratiestoornis lang verbergen, doordat zij met hun intelligentie de specifieke kenmerken kunnen compenseren. Als zo’n stoornis niet tijdig wordt vastgesteld, kunnen verschillende proble-men ontstaan. Een veelvoorkomend voorbeeld is het ontstaan van frustratie; het kind voelt haarscherp aan dat het meer kan dan het laat zien. Het wil echter niet lukken en/of zijn talent wordt niet erkend. Die frustratie kan weer leiden tot vervelend gedrag (stoorzender in de klas, agressiviteit). Het kind wordt dan wel aangespro-ken op zijn gedrag, maar de kern van het probleem wordt niet aangepakt. Bij deze kinderen is het van belang dat er bij een psychologisch onderzoek breder wordt gekeken dan in dit geval het gedrag. Alleen dan kan de daadwerkelijke oorzaak worden gevonden en aangepakt. Het is hierbij belangrijk om niet alleen op het ‘zwakke’ onderdeel maatregelen te nemen. Ook de sterke punten moeten hierbij aandacht krijgen. Op deze wijze krijgt een kind weer zelfvertrouwen, vertrouwen en plezier in school.
Hoe gaat het dan bij hoogbegaafde kinderen zonder stoornis?
Ook hier gaat de schoolcarrière niet altijd vlekkeloos. Kinderen kunnen storend gedrag vertonen, omdat ze in de klas niets te doen hebben. Ze hebben de stof zichzelf immers al aangeleerd (echt waar, dat gebeurt regelmatig). Of ze doen wel mee, maar hun prestaties worden steeds slechter. Dat gebeurt bijvoorbeeld als een kind selectief gaat luisteren (‘Saai, ik weet dit allemaal al’) maar ondertussen belangrijke leerstof gaat missen. Ik weet dat er kinderen zijn met een IQ van 145 en een VMBO advies krijgen op basis van de CITO. Zonde van het talent, maar vooral ook sneu voor het kind zelf dat waarschijnlijk niet lekker in zijn vel zit.
 
Kinderen die thuis meer laten zien dan op school, of slimme vragen stellen, maar prestaties leveren die hier niet bij passen, verdienen nader onderzoek. Hoe eerder een passend plan, hoe sneller ze weer goed in hun vel komen te zitten.
 
Mijn ervaring is dat met een goed psychologisch rapport als basis, de ouders tezamen met de school, remedial teachers en eventuele andere experts een goed plan kan worden gemaakt dat werkt.
 
Ouders: wacht niet te lang met zelf een initiatief nemen voor een brede test. Scholen wachten veel te lang af………”
 
Ik bedank deze moeder heel hartelijk voor deze duidelijke inbreng en gelukkig weet ik en kan ik vertellen dat het inmiddels al een stuk beter gaat met haar enthousiaste en fantastische zoon!
Volgende keer meer over hoogbegaafdheid wat soms een droom lijkt te zijn voor ouders die dit voor hun kinderen graag zouden willen.
 
 

 • het momenteel spannende tijden zijn voor de kinderen uit groep 8, omdat zij uiterlijk 1 maart as van hun leerkracht het advies voor het voortgezet onderwijs krijgen?
 • zelfs ik me nog goed kan herinneren hoe we in onze klas 6 steeds maar moesten oefenen voor deze Citotoets en dat het heel spannend was om te moeten wachten op de uitslag?
 • de ouders en de kinderen op basis van dit advies een school voor voortgezet onderwijs kunnen gaan kiezen?
 • het resultaat van de Citotoets dus niet langer doorslaggevend is, maar dat de leerkrachten op school nu meer bepalend zijn?
 • het advies niet naar beneden kan worden bijgesteld als het resultaat van de gemaakte toets toch tegenvalt. De leerling krijgt dan de kans om toch te laten zien dat hij/zij het kan?
 • dit advies eventueel wel naar boven kan worden bijgesteld?
 • alle kinderen verplicht zijn om een eindtoets te maken op ondergenoemde data?
 • de Centrale Eindtoets (dat is de oude Citotoets) het meest wordt gebruikt?
 • er nóg twee eindtoetsen zijn?
 • de ene nieuwe toets de IEP eindtoets heet en dat dan alle leerlingen van groep 8 dezelfde opgaven maken in een toetsboekje waarbij de meerkeuzeopga-ven en open vragen  oplopen in moeilijk-heid?
 • Dat taal bij de IEP eindtoets eigenlijk geen rol speelt bij de rekenopgaven?
 • de andere nieuwe eindtoets Route8 heet?
 • Dit een digitale toets is die via internet wordt afgenomen?
 • Dat deze toets adaptief is, wat betekent dat leerlingen minder moeilijke opgaven krijgen als ze fouten maken, of juist moeilijkere opgaven als ze de vragen goed beantwoorden?
 • de Citotoets op 22, 23 en 24 april wordt afgenomen en dit op twee niveaus kan?
 • de ‘normale’ en de ‘basis’ Citotoets bestaat?
 • de eindtoetsen eind mei afgenomen moeten zijn?
 • ik alle kinderen veel succes toewens bij het oefenen voor deze toets?
 • ik iedereen de hartelijke groeten doe en een heel fijne vakantie toewens?

Reacties zijn gesloten.