Nieuwsbrief 23 jaargang 1

Mijn uitgangspunt voor deze twee weken:
Wish it, dream it, do it!
 
Een kleine verandering in de opzet van mijn nieuwsbrieven na overleg met de ouders van ‘mijn’ leerlingen per mail.
Een nieuwsbrief die wordt uitgegeven door een Remedial Teacher met een eigen praktijk voor Remedial Teaching is natuurlijk allereerst bedoeld voor diegenen die hier het meest mee te maken hebben: de ouders en de (oud)leer-lingen van die praktijk.
Vandaar hier mijn nieuwe nieuwsbrief met een andere opzet door puur in te gaan op vragen van de ouders van ‘mijn’ leerlingen en per brief maar één vraag wat uitgebreider te beant-woorden of maar één aspect te behandelen. .
Natuurlijk blijft iedere lezer van deze nieuws-brieven van harte welkom om mij opvoed-kundige of didactische vragen te stellen. Deze beantwoord ik dan persoonlijk of geef dit weer in een soort van ‘bewaarnieuwsbrief’.
Veel leesplezier!
 
Is vader belangrijk voor de kinderen en vooral voor zijn dochter?

Aanstaande zondag is het Vaderdag en daarom lijkt het mij een goed idee om deze nieuwsbrief eens helemaal te besteden aan de vaders. Ik ga vertellen waarom een vader zo belangrijk is voor zijn kinderen, want door zijn gedrag heeft een vader veel meer invloed op de toekomst van zijn kinderen als je wellicht weet of vermoedt.
Zelf heb ik natuurlijk ook een vader gehad, maar hij stierf al toen ik 21 jaar was. Ik merkte dat ik in diverse andere mannen (de vader van mijn man bijvoorbeeld) probeerde om een vaderfiguur in hen te ontdekken, omdat ik mijn eigen vader enorm miste.
Nu heb ik een man en twee, al wat oudere zonen van 26 en 28 jaar, en zie ik de grote invloed van mijn man als vader op zijn zoons.
De band en de omgang tussen een vader en zijn dochter(s) is blijkbaar ook weer anders als de band tussen een vader en zijn zoon.
Vader is allang niet meer de persoon die door zijn kinderen alleen op zondag werd gezien omdat hij dan het vlees sneed. Of een man die zich als een sul opstelt en zich volledig laat sturen door zijn vrouw.
In de laatste 25 jaar zijn ook vaders veel meer gaan zorgen voor hun kinderen en wat minder gaan werken. Denk maar aan de term ‘papadag’ en het ouderschapsverlof, waardoor ze hier ook de gelegenheid voor kregen.
 
Eerst enkele weetjes, die overigens weten-schappelijk zijn bewezen, of jij als moeder of vader weet waarom vaders zo belangrijk zijn:

 • Als moeders, het belangrijk vinden dat hun dochter het goed doet op school, dat ze later carrière maakt, zelfver-zekerd is en een goede partner kiest: laat papa zich dan veel met haar bemoeien. Die heeft daar namelijk meer invloed op dan mama!
 • Vaders vinden over het algemeen dat hun dochter charmant, gracieus en empathisch is en hierdoor wekt de dochter bij haar vader bewondering en verwondering op!
 • Betrokken en liefdevolle vaders zijn van groot belang voor het cognitieve, sociale, fysieke, relationele en psychi-sche welzijn van zowel hun dochters als zonen!
 • Een dochter trouwt vaak met een man zoals haar vader is. Vaders zijn het eerste en belangrijkste rolmodel voor meisjes op mannengebied. Vader bepaalt in belangrijke mate hoe zij aankijkt tegen het mannelijke geslacht. Van hem leert ze hoe mannen zijn en hoe mannen met vrouwen omgaan, in positieve of in negatieve zin. Behandelt hij haar moeder met respect, dan zal ze niet snel genoegen nemen met een egocentrische macho bullebak. Logisch, want haar vader heeft haar laten zien dat ook mannen warm, lief, emotioneel en sensitief kunnen reageren!
 • Kinderen van wie ook de vader geregeld afwasborstel en stofzuiger ter hand nemen, willen meer bereiken in hun leven. Ze zijn ambitieuzer, verge-leken met kinderen in  gezinnen, waar dit over het algemeen alleen door moeder wordt gedaan!
 • De dochters van deze helpers in het huishouden kiezen ook vaker voor niet-typisch vrouwenberoepen, zoals accountant, politieagent of weten-schapper! In gezinnen waar de vader werkt en de moeder het huishouden doet, dromen dochters meer van ‘vrou-welijke’ beroepen, zoals verpleegster, juf of huismoeder!
 • Vaders van dochters die zich actief met hun leven bemoeien leven 74 weken langer dan de gemiddelde levensverwachting aangeeft!
 • Vooral in de puberteit trekken meisjes meer naar hun moeder toe, met wie ze toch makkelijker intiemere gesprekken over roddelende klasgenootjes of prille liefdes hebben, en jongens naar hun vader!
 • Bij scheiding kiezen meer meisjes voor hun moeder en jongens voor hun vader!
 • Kinderen met en goede band met hun vader staan steviger in hun schoenen dan kinderen met een slechte band. Ze hebben meer zelfvertrouwen, maken minder stresshormonen aan en hebben minder kans op een depressie! Ze hebben bovendien een actievere levenshouding, waarbij ze verantwoor-delijkheid nemen voor hun eigen geluk en succes. En dat levert betere prestaties op school en in het werkende leven op!
 • Een betrokken vader heeft een levenslange positieve invloed op de prestaties en het geluk van zijn kinderen!

 
Voor de opvoeding van je kinderen is het natuurlijk het fijnste en beste (en makkelijkste) als je dit samen als vader en moeder kunt doen. Het is bekend dat kinderen moeite hebben met het feit als het in hun gezin niet lekker en soepel verloopt, door wat voor oorzaak dan ook. Kinderen kunnen hier allerlei problemen door krijgen.
Daar ga ik in deze nieuwsbrief nu echter niet op in. Je mag me daar altijd vragen over stellen als je daar behoefte aan hebt.

In deze nieuwsbrief nu vooral die, toch wel heel belangrijke, band tussen een vader en zijn dochter. Één van mijn leerlingen, een meisje van 14 jaar, geeft aan veel vaker te gaan shoppen met haar vader dan met haar moeder. Ook zie ik vaak in mijn praktijk het verschil in omgang met ‘mijn’ leerling tussen haar vader of haar moeder. Leerlingen geven ook vaak aan dat zij als beloning voor een prestatie heel graag met hun vader iets heel speciaals willen gaan doen, zoals samen vissen of fietsen. Dit wordt door hen belangrijker gevonden dan een materiële beloning. Eigenlijk sneu dat dit dan zo speciaal is, waardoor dit in de praktijk té weinig gebeurt, terwijl het wetenschappelijk is bewezen dat het zo belangrijk is!
 
Nu dus de-vader-met-zijn-dochter-relatie!

Boeken als Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus versterken het idee dat vrouwen geschikter zijn om op te voeden, omdat ze communicatiever en empathischer zouden zijn dan mannen.
Ten onrechte, want de meeste onderzoeken laat juist zien dat mannen én vrouwen eigenlijk verrassend weinig verschillen in hun gedrag en persoonlijkheid. Er zijn maar enkele echte verschillen vastgesteld: mannen hebben meer ruimtelijk inzicht, zijn gemiddeld agressiever en kunnen een bal harder en verder gooien. Maar eigenschappen die van pas komen om een liefdevolle en zorgzame ouder te zijn, hebben mannen en vrouwen in gelijke mate, zoals empathie, compassie, zorgzaamheid en hulp-vaardigheid.
Toch verschilt de manier waarop vaders en moeders opvoeden wel wat van elkaar. Hoewel de ene vader natuurlijk de andere niet is, hebben de meeste vaders de neiging hun kinderen meer uit te dagen, lichamelijk en intellectueel. Ze stoeien wilder, laten hun kinderen niet uit medelijden winnen met een spelletje en laten hen meer dingen zelf uitproberen. Waar veel moeders hun kinderen zoveel mogelijk in hun comfortzone houden, rekken vaders die grenzen juist op. En daarbij zijn ze minder gevoelig voor gejammer en zelfmedelijden dan de meeste moeders.
 
Vaders moeten natuurlijk wel de kans krijgen om zich met de opvoeding van hun kinderen te bemoeien. Soms heerst nog steeds het hardnekkige idee dat de moeders de belangrijkste verzorgers zijn. Zij zouden vanuit hun moederinstinct beter aanvoelen wat een baby nodig heeft – een instinct dat overigens nooit is bewezen! Maar ook nog veel vaders geloven daar in en houden zich vol eerbied wat afzijdig. Doordat de moeder zwangerschaps-verlof krijgt, neemt zij vervolgens een groter deel van de dagelijkse verzorging voor haar rekening. Zo leert ze de baby inderdaad beter kennen en aanvoelen. Bovendien komt bij het lichaamscontact – vasthouden, knuffelen, verzorgen – het bindingshormoon oxytocine vrij, bij ouder en kind. Dit hormoon werkt rustgevend en versterkt de band, elke keer als het vrijkomt. Vaders hebben dus al vanaf het begin een achterstand.
Ondertussen worden mannen nog steeds gezien als hoofdkostwinner. En juist als er kinderen komen, voelen mannen een grote druk om zoveel mogelijk geld te verdienen voor hun gezin, zelfs als ze daardoor minder vaak thuis zijn.
Hoe meer vertrouwen een moeder heeft in haar man, hoe positiever de kinderen denken over hun band met hun vader.
Ook het huwelijksgeluk van de ouders speelt een rol. In ongelukkige, stressvolle relaties heeft de vader de neiging zich emotioneel terug te trekken, terwijl moeders dan juist nog meer tijd gaan steken in de kinderen.  
 
 
Als afsluiting van dit onderwerp geef ik een advies wat ik las aan alle moeders en wat het beste Vaderdagcadeau werd genoemd:
Doe een stapje terug en laat de vader van je kinderen zich ook actief kunnen bemoeien met hen en tijd in hen investeren. Gewoon door hen nog beter te leren kennen en allerlei leuke dingen met hen te kunnen doen.
Tip voor alle vaders:
Zorg ervoor dat je interesse toont voor je kinderen, anders merk je straks, als je met pensioen gaat, dat je de opvoeding ‘gewoon’ hebt gemist en je kinderen eigenlijk helemaal niet zo goed kent als je had gewild. Breng dus samen zoveel mogelijk tijd door.
 

 

 • enkele van mijn leerlingen al in een soort van vakantiegevoel zitten?

 

 • dit nog niet de bedoeling is, want dat het schooljaar nog vier weken duurt?
 • enkele leerlingen ook al eindexamen hebben gedaan en allemaal geslaagd zijn en dat zij dus wel in die vakantie flow mogen zitten?
 • dit voor hen en ook voor hun ouders  spannend was?
 • ik ook  wel aanhoor dat dit HELEMAAL niet spannend is, maar ik echter toch zie dat deze woorden ten onrechte worden uitgesproken en dat zij ook vaker het toilet bezoeken dan normaal, maar blijven beweren dat e.e.a. hen niets doet?
 • het zo fijn is als je door dit soort reacties heen kunt kijken?
 • dat dit ook geldt voor alle andere leerlingen, omdat zij ook graag naar de volgende klas of het voortgezet onderwijs gaan?
 • de kinderen van groep 8 allemaal zijn aangenomen op de school voor voortgezet onderwijs?
 • dit voor enkele van mijn leerlingen eveneens heel spannend was en heel erg lang duurde?
 • enkele leerlingen de eindtoets basis-onderwijs toch met een lagere totaal-score hebben gemaakt dan hun leerkracht of ik hen hadden ingeschat?
 • dit echter niet betekent dat zij het niet kunnen, maar dat er veel andere aspecten zouden kunnen spelen?
 • zij toch naar de school voor voortgezet onderwijs mogen die is geadviseerd?
 • dat dit toch af en toe een conflict opleverde en iedereen aan deze nieuwe regeling moet wennen?
 • de jongens op alle onderdelen van de Cito-toets even goed scoorden en meisjes iets beter op taal en iets slechter op rekenen?
 • veel mensen in Finland menen dat schrijven hopeloos ouderwets is en dat door deze mening de kinderen volgend schooljaar alleen nog maar typeles krijgen op de tablet?
 • niet alle deskundigen dat een goed plan vinden, want hoewel we steeds minder vaak pen en papier gebruiken het schrijven nog belangrijk blijft. Het kind traint er zijn hersens mee, omdat hij verschillende vaardigheden tegelijk moeten gebruiken?
 • veel ouders juist verlof opnemen als hun kinderen beginnen op de basisschool, omdat ze er na schooltijd willen zijn en om ze te helpen met hun huiswerk? Maar ook omdat scholen veel hulp van ouders vragen. Veel moeders zijn zo druk met helpen in de klas en bij naschoolse activiteiten, dat het ze niet lukt daarnaast fulltime te werken.
 • ik iedereen veel succes toewens bij deze laatste weken van het schooljaar 2014/2015?
 • ik hoop dat ook jouw kind dit school-jaar prettig en succesvol afsluit?
 • ik in juni en juli weer twee volle lange zaterdagen in de schoolbanken zit en een opleiding voor coach Time2Con-trol ga volgen?
 • ik hierdoor de kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool en  voortge-zet onderwijs nog beter leer te begelei-den in hun algemene aanpak, waar-door e.e.a. nóg effectiever wordt en zij makkelijker leren studeren en nog beter gebruik kunnen maken van al hun kwaliteiten?
 • ik hierdoor nog persoonlijker kan gaan begeleiden?
 • ik in mijn volgende nieuwsbrief graag in ga op een vraag van jou?
 • Hartelijke groeten van mij, Fridy van Bokhoven, en tot over twee weken. Geniet van alles!!

 
 

Reacties zijn gesloten.