Tarieven 

De tarieven in schooljaar 2021-2022 blijven ongewijzigd!

Intakegesprek en het maken van een verslag hiervan: gratis.
Individuele behandeling per les of sessie van 45 tot 60 minuten: € 46,– + brandstofkosten als de les op school plaatsvindt.
Maken van handelingsplannen en bijbehorende evaluaties: gratis.
Gesprek met ouders en na en in overleg op school: € 46,– + brandstofkosten.

In onderling overleg is het mogelijk een vervangende tijd af te spreken als uw kind ziek is of een feestje heeft. In principe gaan de lessen dus iedere week door. Regelmaat en continuïteit zijn natuurlijk erg belangrijk.

De rekeningen kunnen worden ingediend bij de belastingdienst. Vraag ook na bij uw zorgverzekering of mijn lessen aan uw kind (gedeeltelijk) worden vergoed.

Contact tussen de ouders en mij voor de eerste keer.
De ouders melden hun kind zelf aan voor behandeling in mijn praktijk.
Dat kan op advies van de leerkracht, intern begeleider, docent of mentor op school, (huis)arts, orthopedagoog na een pdo (pedagogisch didactisch onderzoek) of bijvoorbeeld door een logopedist of fysiotherapeut zijn. Dat is echter niet noodzakelijk. De ouders kunnen hun kind ook aanmelden als ze zelf van mening zijn dat er iets met hun kind aan de hand is. De ouders kunnen dan telefonisch of per mail (contactformulier) contact met mij opnemen.

Tijdens het advies- of intakegesprek ga ik naar aanleiding van de hulpvraag vragen stellen aan de ouders over de ontwikkeling van het gebied van het kind waarin zich problemen voordoen. Dit duurt ongeveer een uur. Het is fijn als het kind hierbij aanwezig is, zodat ook het kind zelf vragen kan stellen en ik aan hem of haar.
Als de ouders hiermee instemmen, neem ik altijd contact op met de leerkracht, mentor en/of de docent. Soms ga ik uw kind observeren in de klas, mits de school hiervoor toestemming geeft natuurlijk. Soms ook vraag ik de intern begeleider of de leerlingbegeleider om dit te doen. Dit doe ik om te kunnen zien hoe uw kind zich handhaaft in de klas, omgaat met de andere kinderen en met de leerkracht, mentor of andere docenten.
Ik plan ook een gesprek met de leerkracht of mentor en eventueel met de intern begeleider of studiebegeleider of met de orthopedagoog, vraag gegevens op en stel vragen die te maken hebben met de hulpvraag. Dit kan ook telefonisch of per mail plaatsvinden.
Hierdoor wordt de onderzoeksvraag voor mij helemaal duidelijk.

Het intakegesprek met de ouders is gratis, evenals de evaluatiegesprekken met de ouders die regelmatig plaatsvinden.

Voor de eerste keer naar Remedial Teaching.
Meestal weet uw kind zelf ook wel dat het problemen heeft op een bepaald gebied of zelfs op meerdere gebieden. Mijn ervaring zegt dat de kinderen die mij worden aangemeld dan zelf ook eigenlijk heel blij zijn dat Remedial Teaching wordt opgestart.
Ik start altijd met een eigen (kort) onderzoek naar de problemen, ook als het kind al is onderzocht door een orthopedagoog. Ik wil zelf zien (observeren), ervaren en ook d.m.v. het kunnen stellen van vragen erachter komen hoe het kind denkt, handelt, schrijft, doet, etc. Dat kan een gedrags-, reken-, lees-, spelling- of schrijfmotorisch onderzoek zijn.
Bij ernstige leerproblemen of een grote ontwikkelingsachterstand zou ik het nodig kunnen vinden dat er eerst aanvullend onderzoek wordt gedaan. Soms laat ik ook gehoor- en oogproblemen uitsluiten.
Hierna volgt een periode van minimaal drie maanden waarin het remediëren plaatsvindt. Uw kind komt dan één of soms twee keer per week 45 tot 60 minuten voor behandeling naar mijn praktijk of ik behandel het kind op zijn of haar school. Na ongeveer zes weken vindt er een tussenevaluatie plaats met de ouders en eventueel met de leerkracht of mentor.